پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

۱۱. اعتماد در یک جامعه شبکه اجتماعی نقش واسطه ای در رابطه با انتقال اعتماد و قصد خرید از یک سایت تجارت الکترونیک اجتماعی ایفا می کند.

۱۲. اعتماد در یک جامعه شبکه اجتماعی نقش واسطه ای در رابطه با هویت اجتماعی و قصد خرید از یک سایت تجارت الکترونیک اجتماعی ایفا می کند.

۱۳. اعتماد در یک جامعه شبکه اجتماعی نقش واسطه ای در رابطه با سبک شناختی و قصد خرید از یک سایت تجارت الکترونیک اجتماعی ایفا می کند.

۱۴. فرهنگ، به عنوان ابعاد متفاوتی از جمعگرایی در مقابل فردگرایی، نقش تعدیلگر در ارتباط میان نفوذ اجتماعی، انتقال اعتماد، هویت اجتماعی و سبک شناختی با قصد خرید از یک سایت تجارت الکترونیک اجتماعی دارد.

۱۵. فرهنگ، به عنوان ابعاد متفاوتی از اجتناب از عدم اطمینان، نقش تعدیل گرمیان واسطه اعتماد در یک جامعه شبکه اجتماعی در ارتباط با نفوذ اجتماعی، انتقال اعتماد، هویت اجتماعی و سبک شناختی با قصد خرید از یک سایت تجارت الکترونیک اجتماعی دارد.

۱ – ۵- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

۱- رفتارخریدارنتجارتالکترونیکدرشبکههایاجتماعیبادرنظرگرفتنتاثیرتعدیلکنندهفرهنگبرآنچگونهاست؟

سوالات فرعی:

۱. آیانفوذاجتماعی (احساسصمیمیتونزدیکیدریکجامعهشبکهاجتماعی،تاثیربرقصدخریددارد؟

۲. آیاانتقالاعتماددریکجامعهشبکهاجتماعی (آشنایی)،تاثیربرقصدخریددارد؟

٣. آیاهویتاجتماعیحاصلازیکجامعهشبکهاجتماعی،تاثیربرقصدخریددارد؟

۴. آیاسبکشناختیاعضادریکجامعهشبکهاجتماعی،تاثیربرقصدخریددارد؟

۵. آیاوجوداعتماددریکجامعهشبکهاجتماعیتاثیربرقصدخریددارد؟

۶. آیانفوذاجتماعی (احساسصمیمیتونزدیکیدریکجامعهشبکهاجتماعی،تاثیربرسطحاعتماددرآنجامعهدارد؟

۷. آیاانتقالاعتماددریکجامعهشبکهاجتماعی (آشنایی)،تأثیربرسطحاعتماددرآنجامعهدارد؟

۸. آیاهویتاجتماعیحاصلازیکجامعهشبکهاجتماعی،تأثیربرسطحاعتماددرآنجامعهدارد؟

 

پروپوزال آماده رشته مدیریت فناوری اطلاعات

پروپوزال کامل

تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !