پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

بیان مساله
اهمیت وضرورت پژوهش
اهداف وسوالات تحقیق
هدف کلی
هدفهای جزئی…
سوالات اصلی
سوالات جزئی
تعریف واژگان و اصطلاحات
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی…
تحقیقات خارجی…
روش شناسی پژوهش
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
روایی پرسشنامه
پایانی پرسشنامه
نحوه اجرای پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده
روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها
محدودیت ها
منابع

 

۲۰ صفحه

رشته برنامه ریزی اموزشی

فرمت ورد و قابل ویرایش

۳۵۰۰۰

تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !