پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

شامل:
بیان مساله تحقیق
سوالات و / یا فرضیات پژوهش
هدف کلی طرح
اهداف اختصاصی
تعریف واژه های تخصصی
نوع مطالعه
جامعه مورد مطالعه (معیارهای ورود و خروج ذکر شوند)
حجم نمونه و روش محاسبه آن
روش نمونه گیری(نحوه تخصیص تصادفی و همسانسازی در صورت لزوم ذکر شود)
روش و ابزار جمع آوری داده ها
روش اجرای طرح(با جزئیات بطور کامل شرح داده شود)
روش تحلیل و توصیف داده ها (نمونه ای از جدول توخالی ضمیمه شود و روشهای آماری مورد استفاده بطور کامل توضیح داده شود)
ملاحظات اخلاقی
محدودیتهای اجرائی طرح و پیش بینی جهت حل آنها
کلمات کلیدی
فهرست منابع و مراجع

پروپوزال آماده رشته پزشکی
فرمت ورد و قابل کپی کردن و ویرایش
۱۰۰۰۰

تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !