پروپوزال آماده

دانلود پروپوزال های آماده دانشجویی

نمونه پروپوزال رشته دندانپزشکی که به بررسی شیوع بوی بد دهان  و عواملی که باعث ایجاد آن می شوند در بین دانش اموزان می پردازد

 

بیان مساله تحقیق
سوالات و / یا فرضیات پژوهش
هدف کلی طرح
اهداف اختصاصی
سازمانها، مراکز و موسسات و سایر بهره برداران بالقوه دستاوردهای طرح
تعریف واژه های تخصصی
نوع مطالعه
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه و روش محاسبه آن
روش نمونه گیری
روش و ابزار جمع آوری داده ها
روش اجرای طرح
روش تحلیل و توصیف داده ها
ملاحظات اخلاقی
آیا طرح نیاز به بررسی در کمیته اخلاق در پژوهشهای پزشکی دارد؟
محدودیتهای اجرائی طرح و پیش بینی جهت حل آنها
کلمات کلیدی
فهرست منابع

 

۱۰ صفحه

فرمت ورد

رشته دندانپزشکی

۱۳۱۰۰

تومان *ایمیل اشتباه وارد نکنید*برای 1 فایل 2 بار پرداخت نکنید* حتما شماره تراکنش را بعد از پرداخت یادداشت نمائید*قبل از خرید به فهرست مطالب و تعداد صفحه توجه کنید*چنانچه پایان نامه دارای فهرست می باشد حتما توجه کنید که در فهرست منابع نوشته شده است یا خیر *

ديدگاهي بدهيد !